Gần đây Chap 27-Đây là những giấy tờ mà anh phải ký hôm nay.- Jae...