Gần đây DORY DORY giờ mới có thời gian luôn.Phim của ST lúc nào cũ...