Gần đây cám ơn subteam rất nhiều ạ, một phần tuổi thơ của mình gắn...