Gần đây Cảm ơn nhóm dịch nhiều nhiều vì đã mang đến cho mi...