Gần đây @ariel143 Trước đã từng xem phim đi tìm nemo rồi, giờ lại...