Gần đây Nghe bài little you know mới biết đến phim này. Tình yêu...