Gần đây xem phần 1 cách đây mấy năm giờ mò thấy có phần 2. cảm ơn...