Gần đây Thấy là bay vào liền, đúng chất kiểu Nhật, phần 1 hài bựa...