Gần đây chủ đề sinh tồn rất thú vị, phim có chị Eri nữa ca...