Gần đây Lâu quá mới thấy phim của anh, Han Jae Suk - một trời...