Gần đây Thanks subteam đã sub phim thích phim lâu rồi nhưng đợi team...