Gần đây hồi bé rất thích các bạn có biểu hiện cool ngầu trầm buồn...