Gần đây phim siêu hay luôn , thích mấy phim dạng này của nhật, mình...