Gần đây Người Nhật nổi tiếng tỉ mỉ, và bộ phim này cũng được làm...