Gần đây Film này hay và diễn viên cũng đẹp, xem film Japan rất hay...