Gần đây cuối cùng cũng kiếm ra bản movie của phim này, phần drama...