Gần đây phim Nhật kén chọn người xem lun! lâu rùi mới tìm dc 1 bộ...