Gần đây Xin cảm ơn nhóm sub, đã lâu rồi mới có thời gian xem lại...