Gần đây thanks sub team vô cùng!!!tới giờ mới tìm thấy bản sub chuẩn...