Gần đây Cám ơn subteam, mình trước đây ko thích xem phim nhật do...