Gần đây đóng nữaTakuya Kimura càng già càng chất nhỉ, coi Hero từ...