Gần đây nghe là thấy có mùi kinh dị rồi, kkk, anh chai Death note...