Gần đây woa, phim này nghe lâu rồi nè, vai này chuẩn y dành cho Tat...