Gần đây mấy phim kiểu này đúng gu của mình rồi, vừa có hài hước vừa...