Gần đây Cảm ơn subteam đã làm giàu thêm kho tàng phim nhật cho người...