Gần đây Thành Long là diễn viên mình theo dõi nhiều phim nhất ! rất...