Gần đây @cow.ueh đã nói:Cảm ơn subteam đã cho phim hay...