Gần đây @shinichidang đã nói:Cám ơn đội ngũ subteam Phim về thời...