Gần đây Phim về đề tài pháp y hình sự này nọ thì coi không bao giờ...