Gần đây Đi comment dạo để tải phim. Cám ơn nhóm sub đã dịch, luôn...