Gần đây Bữa trước down xong phần 1 bẵng đi 1 thời gian bận quá giờ...