Gần đây @kinwu Đi đâu biệt tăm biệt tích, giờ về lại trách móc tui...