Gần đây Thích ông nam chính này trong phim "Hãy yêu em đứa vô...