Gần đây Phim này xem phần 1 hay quá chừng, giờ tình cờ thất subteam...