Gần đây Cám ơn subteam nhé, coi phần 1 hay quá giờ mới tìm được phần...