Gần đây Bản thân mình đã xem phim tại rạp không biết bao nhiêu lần...