Gần đây cảm ơn các bạn subteam vì đã giúp chúng mình được thưởng...