Gần đây Uầy, mình đã xem John Wick 1, giờ mới biết là đã có...