Gần đây thanks subteam đã sub film này. mong subteam sẽ sub nhiều...