Gần đây Cảm ơn team sub :3, sắp tới có phần 3 rồi, hóng thôi. trong...