Gần đây Coi mấy phim liền về đề tài chính trị, hình sự nên thấy nặng...