Gần đây thật sự mình rất thích Junichi Okada, cảm ơn subteam rất...