Gần đây Cho ké với coi bản truyeennf hình thấy cũng hay nên tìm bản...