Gần đây Một bộ phim tuyệt vời. Mình đã xem phim này một lần, nay...