Gần đây Cảm ơn subteam vì đa làm phụ đề bộ phim này.Phim này 14 năm...