Gần đây Đi đọc review nhiều xong ai cũng kêu ghê nên quyết định coi...