Gần đây điện ảnh Hàn làm phim hình sự lúc nào cũng chất, thắt nút...