Gần đây Đề tài lạ, có nghe nói phim còn có tựa là Mơ Tỉnh...