Gần đây Thấy poster có vẻ hay quá, phải xem thử thôi. Phim Ha...