Gần đây 健闘山崎 đang vào form, phim nào đóng cũng auto hay. Phim này vs...