Gần đây Xin chào Kiltes, mình rất vui vì kites đã quay trở lại và...