Gần đây hóng phim lâu lắm rồi mà giờ mới có thời gian xem cảm ơn...