Gần đây uầy bị thích mấy bộ phim nói về tình bạn ý :3thanks subteam...