Gần đây Phim này hay lắm. Phim dễ thương và cũng ý nghĩa nữa. Thời...