Gần đây [13.11.17][TRANS] FA CỦA BẠN FAN ĐÃ GẶP HYUN JOONG Ở JAKSAL...