Gần đây [22.07.17][UPDATE] HJ đã đến Nagoya an toàn. Hôm nay, diễn...