Gần đây cảm ơn subteam nhé, phim ra lâu h mới xem, nghe có vẻ cốt...