Gần đây cảm ơn sub-team vì đã làm sub cho film này...