Gần đây toàn diễn viên mình thích, rất hi vọng đây là 1 movie thú...