Gần đây Mình tìm mãi phim này, giờ mới tìm được. Không ngờ là KST có...