Gần đây cám ơn subteam nhiều lắm. Mình thật sự mong chờ từ rất lâu...