Gần đây Nhìn poster hơi u ám k biết là màu Hipokuratesu No...