Gần đây cảm ơn team rất nhiều, mình kiếm mãi bản đẹp để xem lại,...