Gần đây cảm ơn subteam nhiều lắm. Lâu rồi mới thấy phim mới box J...