Gần đây @anazen đã nói: núi, nào sông, nào biển, nào bến cảng, bãi...