Gần đây Cảm ơn Subteam nhiều . Mình sẽ down về xem luôn...